Slovensky English German
header

Kontakt

Prezident klubu
MVDr. Martina Ellerová
Kľučovského 3
949 01 Nitra

+421 905 56 56 12
prezident@bernardin.sk

Sekretár klubu
Ing. Vozár Milan
Pod lesom 16
922 21 Moravany n. Váhom

+421 901 702 806
sekretar@bernardin.sk

Funcionári

skj
fci
wusb chejn
UKK
print

Stanovy

 

  Klub  chovateľov  Svätobernardských  psov                                                                                                           

 

1,   Názov, sídlo a pôsobnosť :

 

1.1   Názov : Klub chovateľov Svätobernardských psov ( ďalej KCHSP )

1.2   Sídlo klubu - adresa prezidenta klubu :

       Kľučovského 3, 949 01 Nitra

1.3   Pôsobnosť : územie Slovenskej republiky

1.4   IČO : 37913697

 

2,    Právna povaha a postavenie KCHSP :

 

2.1   KCHSP je  záujmovým združením osôb zameraných na kynológiu, vrátane výchovy mládeže

2.2   KCHSP je združenie s právnou subjektivitou, ktoré sa môže vo svojom mene zaväzovať

        a nadobúdať práva.

2.3   KCHSP  môže vstupovať do tuzemských a zahraničných  kynologických organizácií.

 

3,   Cieľ a poslanie KCHSP :

 

3.1   Starať sa o rozvoj, chov, zušľachťovanie v rámci štandardu, výcvik, propagáciu a 

        výstavníctvo plemena Svätobernardský  pes. (ďalej SP ) 

3.2   KCHSP má právo poveriť určitú organizáciu vedením plemennej knihy a vydávaním

        preukazov  o pôvode psov plemena SP

3.3.  Združovať všetkých chovateľov a priateľov SP, vrátane zahraničných

 

4,    Členstvo v KCHSP :

 

4.1   Počet  členov  je neobmedzený. Členom KCHSP sa môže stať každý občan po dovŕšení

       15 rokov, ktorý má záujem o prácu v KCHSP. Do KCHSP prijíma členov prezídiumKCHSP.

       V prípade odmietnutia  má uchádzač  právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu KCHSP,  

       ktorá  rozhodne s konečnou platnosťou .

4.2  Členstvo v KCHSP môže byť: riadne a čestné.

        4.2.1.  Riadne členstvo : riadni členovia platia ročne KCHSP príspevok  vo výške stanovenej

                  výročnou členskou schôdzou KCHSP :

      a, po prijatí za člena klubu,        b, do 31.januára na bežný rok.

         4.2.2. Čestné členstvo v KCHSP navrhuje prezídium : čestný člen neplatí členské.

4.3   Členstvo v  KCHSP  zaniká :

        4.3.1.  Dobrovoľným písomným odhlásením

        4.3.2.  Nezaplatením členského príspevku do 31.marca bežného roku

        4.3.3.  Vylúčením z KCHSP, o ktorom rozhoduje prezídium KCHSP. Vylúčený má právo  

                   odvolať sa  do 15. dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou 3/4

                   väčšinou  prítomných členov.

        4.3.4.  Úmrtím.

 

5,    Práva a povinnosti riadnych členov KCHSP :

 

5.1. Práva členov KCHSP

        5.1.1. Voliť a byť volený  do všetkých orgánov KCHSP od 18 rokov veku.

        5.1.2. Predkladať návrhy

        5.1.3. Obracať sa s otázkami a pripomienkami na všetky orgány KCHSP.

        5.1.4. Obracať sa so sťažnosťami na všetky orgány  KCHSP.

        5.1.5. Zúčastňovať sa na všetkých akciách KCHSP.

5.2. Povinnosti členov KCHSP

        5.2.1. Riadne sa starať o držané psy v zmysle medzinárodnej konvencie o ochrane zvierat

        5.2.2. Včas zaplatiť členský príspevok

        5.2.3. Dodržovať stanovy KCHSP

        5.2.4. Dodržovať chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok KCHSP.

        5.2.5. Dbať o hospodárenie a nakladanie s majetkom KCHSP.

        5.2.6. Vhodným spôsobom propagovať SP

 

6,    Ekonomické zabezpečenie  KCHSP :

 

6.1. Každý člen odvádza členský príspevok KCHSP do 31.12. na nasledujúci rok

6.2. Výšku členského príspevku do nasledujúcej VČS určuje VČS  KCHSP

6.3. KCHSP može primať finančné a vecné dary od fyzických a právnických osôb

6.4. Poplatky za kontrolu vrhu určujú ekonomické smernice  KCHSP

6.5. Finančné prostriedky KCHSP slúžia na naplnenie cieľov a poslania KCHSP, úhradu členského

       poplatku do strešných kynologických organizácií ( SKJ a WUSB ), zabezpečenie   

       administratívy súvisiacej  s členmi a chodom KCHSP, na vecné dary členom a úhradu nákladov  

       spojených s organizovaním klubových akcií a výstav plemena.                                             

6.6. Finančné prostriedky sa čerpajú na úhradu cestovných nákladov, rozhodcom pri výkone ich  

       funkcie.    

6.7. Z finančných prostriedkov KCHSP sa uhrádzajú cestovné náklady funkcionárom KCHSP na  

       akcie KCHSP podľa ekonomických smerníc KCHSP.

6.8. Ekonomické smernice tvorí prezídium KCHSP, riešia aj iné použitie finančných prostriedkov KCHSP

6.9. Finančné hospodárenie KCHSP kontroluje a raz ročne vyhodnocuje Kontrolná a revízna

       komisia KCHSP– ( ďalej KRK )

6.10. Čerpanie finančných prostriedkov KCHSP, v súlade s plánovaným rozpočtom, schvaľuje    

         prezídium KCHSP.

6.11. Bankový  účet a pokladňu KCHSP obhospodaruje ekonóm KCHSP. Podpisový vzory majú

         prezident, sekretár a ekonóm, vždy dvaja spoločne

 

7,   Orgány KCHSP.

7.1  Výročná členská schôdza KCHSP

7.2. Členská schôdza KCHSP

7.3. Prezídium KCHSP

7.4. Kontrolná a revízna komisia KCHSP

 

7.1.  Výročná členská schôdza KCHSP :

      

        7.1.1. Výročná členská schôdza KCHSP je najvyšším orgánom KCHSP a zvoláva sa

                  pravidelne raz za 4 roky. PrezídiumKCHSP rozošle všetkým členom pozvánky

                  s presným programom rokovania najmenej 14 dní  vopred. Mimoriadna výročná 

                  členská schôdza KCHSP sa zvolá vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina

                  členov KCHSP a má právomoci výročnej členskej schôdze.

        7.1.2. Hlasovacie právo majú iba riadni členovia KCHSP nad 18 rokov veku.

        7.1.3. Výročná členská schôdza KCHSP je schopná uznášania sa za akéhokoľvek počtu 

                 prítomných členov KCHSP.

        7.1.4. Členská schôdza KCHSP je uznášania schopná ak hlasuje nadpolovičná väčšina

                 prítomných členov,

       7.1.5. O rokovaní a uznesení výročnej členskej schôdze sa píše zápisnica, ktorú podpisujú

                dvaja overovatelia, ktorí sú zvolení na tejto schôdzi.

       7.1.6  Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze KCHSP patrí :

                a,  Rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení KCHSP podľa plánu a rozpočtu.

                b, Ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť KCHSP

                c,  Rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch prezídia KCHSP a členov KCHSP

                d, Schvaľovať čestných členov KCHSP

                e, Voliť 5  členné prezídium KCHSP – prezidenta, viceprezidenta, sekretára, ekonóma

                    a poradcu chovu. Tajným hlasovaním, individuálne na každú funkciu. Predsedu a 2  

                    členov KRK, tajným hlasovaním, individuálne na každú funkciu.

                f,  Rozhodnúť o tom, ktorá organizácia bude viesť plemennú knihu KCHSP     

                    a vydávať preukazy o pôvode.

                g, Upravovať a  schvaľovať stanovy KCHSP

                h, Uznášať sa o zániku  KCHSP.

 

7.2.   Volebný poriadok :

 

7.2.1. Kandidátov do jednotlivých funkcií navrhujú členovia. Pri navrhovaní  musia zohľadňovať     

          záujem a spôsobilosť kandidáta pracovať v konkrétnej funkcii.                  

7.2.2.Za zvoleného sa pokladá kandidát, ktorí získa nadpolovičný počet hlasov všetkých    

          prítomných členov VČS.

7.2.3. V prípade rovnosti hlasov sa voľba opakuje, môžu byť aj rovnakí kandidáti.

 

7.3.   Členská schôdza KCHSP :

 

7.3.1. Členskú schôdzu KCHSP zvoláva prezídium KCHSP raz do roka, alebo ak o to

          požiada písomne aspoň 30% riadnych členov KCHSP.

7.3.2. Členská schôdza KCHSP rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do

          KCHSP a o vylúčení z KCHSP.

7.3.3.  Členská schôdza KCHSP schvaľuje finančný plán klubu na najbližší rok

7.3.4.  Členská schôdza KCHSP  rozhoduje o všetkých otázkach, okrem tých, ktoré patria

          výročnej členskej schôdzi KCHSP

 

7.4.   Prezídium KCHSP :

 

7.4.1. Prezídium KCHSP riadi činnosť KCHSP medzi výročnými členskými schôdzami

         KCHSP. Je 5 členné a to v zložení : prezident, viceprezident, sekretár, ekonóm, člen - PCH

7.4.2. Prezídium KCHSP sa schádza podľa potreby obvykle  4 krát do roka. Schôdzu

          zvoláva  prezidentKCHSP najmenej 7 dní vopred s uvedením programu rokovania.

          O rokovaniach a uzneseniach sa píše zápisnica

7.4.3. Neodkladné veci môže vybaviť prezident KCHSP so sekretárom. Ich rozhodnutie

          však musí dodatočne schváliť prezídium KCHSP

7.4.4. Do pôsobnosti prezídia KCHSP patrí :

          a, Uskutočňovať poslanie KCHSP

          b, Prerokúvať návrhy na opakované prijatie, vylúčenie člena z KCHSP a predkladať prípadné

              odvolania členskej schôdze 

          c, Uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenie výročnej členskej schôdze KCHSP

          d, Pripravovať a zvolávať členské schôdze KCHSP a výročnú členskú schôdzu  KCHSP

          e, Navrhovať finančný rozpočet a tvoriť ekonomické smernice KCHSP

          f, Menovať členov organizačných výborov akcií KCHSP

          g, Schvaľuje adeptov na posudzovanie exteriéru psov plemena SP.

          h, Podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam

           i,  Pripravovať návrh plánu činnosti

 

7.4.5. Štatutárnymi zástupcami  KCHSP  sú  prezident  a  sekretár  KCHSP :

 

         - podpisové právo majú obaja vždy spoločne, vo výnimočnom prípade zastupuje viceprezident

 

7.5.   Kontrolná a revízna komisia KCHSP  -  KRK   

 

7.5.1. KRK je 3 členná a jej členovia sú volení na výročnej členskej schôdzi KCHSP

7.5.2. KRK sa zo svojej činnosti zodpovedá len výročnej členskej schôdzi KCHSP

7.5.3. Členovia KRK môžu byť prítomní na každom zasadnutí prezídia KCHSP

 

8,      Členská disciplína :

 

8.1.   Disciplinárnym orgánom je prezídium KCHSP.

8.2.   Prezídium KCHSP sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny. Prezídium KCHSP eviduje 

         a hodnotí priestupky proti členskej disciplíne. Postupuje ich spolu s vyjadrením príslušnej

         strešnej organizácii /SKJ/, alebo výročnej členskej schôdzi KCHSP.

8.3.    Proti rozhodnutiu prezídia KCHSP sa člen môže odvolať na členskú schôdzu KCHSP.

                                                                        

9,      Práva a povinnosti chovateľa :

 

9.1.   Chovateľ má právo odchovať na jednej suke 3 vrhy za  2 roky, presnejšie po dvoch vrhoch

         jedno háranie vynechať.

9.2.   Chovateľ je povinný požiadať poradcu chovu minimálne 1 mesiac pred

         predpokladaným háraním o pripúšťacie povolenie.

9.3.   Chovateľ má právo navrhnúť si krycieho psa.

9.4.   Chovateľ je povinný oznámiť osvedčeným spôsobom dátum narodenia šteniat do 10 dní po

         ich narodení poradcovi chovu.

9.5.   Chovateľ má právo, podľa vlastného výberu a uváženia, ponechať si všetky narodené šteňatá

         vo vrhu.

 

10,    Disciplinárny poriadok KCHSP :

 

10.1. Ak sa radový člen KCHSP dopustí hrubého porušenia chovateľského poriadku alebo

         opakovane spravuje svoj chov spôsobom odporujúcim chovateľskej etike KCHSP, môže

         prezídium KCHSP navrhnúť členskej schôdzi KCHSP pozastavenie chovateľskej činnosti na

         dobu dvoch rokov.

10.2. Ak sa tých istých priestupkov dopustí niektorý člen prezídia KCHSP, je postih 3 roky. A ak

         sa ich dopustí prezident  KCHSP je postih štyri roky.

10.3. Ak sa dokáže po dôkladnom prešetrení, že sa člen KCHSP dopustil vedome podvodu voči

         členskej základni alebo jednotlivému členovi, čím spôsobil ujmu či už finančnú alebo

         morálnu, prezídium KCHSP podá po odsúhlasení členskou schôdzou KCHSP návrh na

         odňatie chráneného názvu chovateľskej stanice a na vylúčenie z KCHSP.

10.4. Hrubým porušením členskej disciplíny je odchov šteniat bez preukazu o pôvode a predaj 

         šteniat prostredníctvom obchodníkov so zvieratami.

10.5. Za hrubé porušenie členskej disciplíny sa považuje krytie nepapierových súk s krycím psom.

 

11,    Poradca chovu :

 

11.1. Poradca chovu je osoba volená VČS KCHSP, na základe odborných znalostí. Je člen  

         prezídia klubu.

11.2. Poradca chovu:

a,  Nemá právo bez udania vážneho dôvodu negovať požiadavku chovateľa pri výbere

     chovných psov pre svoje suky na párenie.                                             

b,  Nemá právo prikázať chovateľovi utratiť neštandardné šteňatá. O tom si rozhodne

     chovateľ sám

c,  Je povinný upozorniť chovateľa na neštandardné šteňa, poskytnúť odborné rady a viesť si

     o tom záznamy.

d)  Je povinný urobiť jednu kontrolu vrhu v čase, ktorý uzná za vhodný, najneskoršie však

                 v štvrtom týždni veku šteniat u člena, v ktorého chovateľskej stanici sa narodí prvý vrh

                 plemena SP na náklady chovateľa podľa ekonomických smerníc KCHSP.

            e)  Je povinný oboznamovať s výsledkami chovu prezídium KCHSP a členskú základňu

                 KCHSP.

f)  Je povinný upozorniť KCHSP na chovateľsky neetické priestupky chovateľov alebo na 

                hrubé porušenie chovateľských princípov KCHSP.

 

12,    Zánik KCHSP :

 

12.1. KCHSP  zaniká, ak sa o tom uznesie výročná členská schôdza KCHSP 3/5 počtom hlasov

         všetkých prítomných členov.

12.2. Pri zániku KCHSP vykoná likvidáciu jeho majetkovej podstaty likvidačná komisia, ktorú

         stanoví výročná členská schôdza KCHSP.

 

13,    Záverečné ustanovenie :

     

13.1. Všetko tu nezahrnuté upravujú stanovy Slovenskej kynologickej jednoty, chovateľský,

         zápisný a bonitačný poriadok KCHSP a doplňujúce dokumenty výboru KCHSP.

13.2.Tieto stanovy boli schválené 17.4.2010 mimoriadnou výročnou členskou schôdzou             

         na Donovaloch.

13.3.Dňom 17.4. 2010 strácajú platnosť predchádzajúce stanovy registrované na MV SR dňa 

         4.11.2005. Číslo spisu VVS / 1-900 / 90 -1874-2.