Slovensky English German
header

Kontakt

Prezident klubu
MVDr. Martina Ellerová
Kľučovského 3
949 01 Nitra

+421 905 56 56 12
prezident@bernardin.sk

Sekretár klubu
Ing. Vozár Milan
Pod lesom 16
922 21 Moravany n. Váhom

+421 901 702 806
sekretar@bernardin.sk

Funcionári

skj
fci
wusb chejn
UKK
print

Chovateľský poriadok

          Tento chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok  , ďalej len CHZaBP, platí pre všetkých majiteľov a držiteľov Svätobernardských psov s preukazom o pôvode a je záväzný pre každého,

kto sa zaoberá chovom tohto plemena. Pôsobnosť CHZaBP je obmedzená na územie Slovenskej republiky. Chovateľ v zmysle tohto poriadku, je osoba, ktorá je v čase párenia a vrhu vlastníkom alebo držiteľom chovnej suky a má chránený názov chovateľskej stanice.

       Ak prešla kotná suka do vlastníctva inej osoby prechádzajú na túto všetky záväzky a práva. Každá zmena vo vlastníctve alebo držbe chovného jedinca /psa aj suky/ alebo jeho úhyn, musí byť oznámená do 14 dní poradcovi chovu.

       Chovateľ je povinný v čase na to určenom t. j. od veku 6 týždňov, na vlastné náklady šteňatá nechať  veterinárnym lekárom  začipovať.

Prihlášku k zápisu šteniat zasiela chovateľ doporučene cestou poradcu chovu  na plemennú knihu psov, na adresu: Slovenská kynologická jednota,Furmanská 9, 841 03 Bratislava (Lamač), najskôr v 5 týždňoch veku šteniat.

 

Podmienky pre zaradenie do chovu:

 

  1. Členstvo v klube  Svätobernardských psov

  2. Absolvovanie minimálne dvoch výstav : jedna može byť v triede mladých a  druhá vo vyššej triede.                                              

            a/ jedna z nich musí byť na klubovej výstave  alebo na špeciálnej  výstave  organizovanej našim klubom .

 b/ ocenenie psa: výborný alebo veľmi dobrý.  Ocenenie suky: výborná,  veľmi dobrá  alebo dobrá.

      3.  Po dovŕšení  veku 18 mesiacov - absolvovanie RTG bedrových a lakťových kĺbov s následným potvrdením v

            preukaze o pôvode od veterinárneho lekára zo zoznamu vydaného naším klubom.

            Výsledok je informatívny pre poradcu chovu.

      4.   Pes aj suka musia byť registrovaný v slovenskej plemennej knihe.

      5.   Minimálna veková hranica pre psa aj suku 18 mesiacov.

      6.   Úspešné absolvovanie bonitácie.

      7.   Povolená je absencia 4 zubov a to 2 P1 v dolnej čeľusti a 2  M3.

            Chýbanie akéhokoľvek iného zubu je dôvod na vyradenie z chovu. 

            Žiadúci je nožnicový záhryz. Toleruje sa kliešťový a tesný predhryz  t. j. rezáky hornej čeľuste a rezáky dolnej čeľuste sa dotýkajú.

      8.   Odovzdanie fotokópie PP bonitovaného jedinca so zapísaným výsledkom RTG, pre potreby poradcu chovu.

 

Bonitačná komisia sa skladá z rozhodcu pre exteriér, poradcu chovu a člena.

Bonitačný poplatok je 17,-Euro ako bol schválený členskou schôdzou.

Chovnosť psa alebo suky môže byť pozastavená v prípade, že preukázateľne prenášajú na potomstvo nežiadúce genetické alebo anatomické chyby.

Chovnosť psov je vekovo neobmedzená.

Chovnosť súk je do 8 rokov jej veku, za dva roky môže mať suka 3 vrhy, po dvoch vrhoch za sebou musí mať suka kľud v chove.  Všetko tu neobsiahnuté je zakotvené v stanovách Klubu chovateľov Svätobernardských psov a SKJ.

 

 

  Zoznam veterinárnych lekárov poverených vykonávaním

                    RTG na DBK a DLK Svätobernardských psov pre KCHSP

             MVDr. Róbert Holečka

Kpt. Nálepku 1149/13, Trebišov

056/6724998

0905 360602

vet.klinik.3vet@stonline.sk 

             MVDr. Valent Ledecký

chir.klinika UV, Komenského 73, Košice

055/6337932

ledecky@uvm.sk

             MVDr. Ivan Karpjak

Vet. nemocnica, Bajkalská 28, Prešov

051/7715039

veterinarnanem@stonline.sk

             MVDr. Juraj Nemček

J.Švermu 21, Zvolen

0905 267 425

nemcek.juraj@stonline.sk

             MVDr. Juraj Chorváth

Vet. nemocnica, Záturčianska 1, Martin

043/4277668

0903  612228

 j.chorvath@stonline.sk

              MVDRr. Ivan Pašek

Zvieracia klinika plus, Bratislavská 45, 917 01 Trnava

tel. 033 29 33 88

ivanpasek@gmail.com

              MVDr. Juraj Frey

Vet. ambulancia, Kukučínova 11, Pezinok

0905 583380

durif@stonline.sk

              MVDr. Vladimír Salai

Vet. ambulancia, Rohožník

0905 521887

vla333@msn.com

               MVDr. Róbert Pánko

Vet. ordinácia, Komjatická 65, Nové Zámky

0903 431002

pankomvdrr@yahoo.com

               MVDr. Ladislav Smatana

Vet. prax EJMI, Bojnice

0905 478536

0905 721677

vetprax@veterina-bojnice.sk

                MVDr. Milan Švihran

Vet. poliklinika, Semenárska 36, Bratislava

0905 404521

veterinar.svihran@stonline.sk

                MVDr. Emil  Gánovský

Kyrejevská 22,  976 01 Rimavská Sobota

0903 131 787

047 5621777

vet.ambulancia.rs@stonline.sk

                MVDr. Jozef Rózsa

Malotejdská 544/24, 929 01 Dunajská Streda

031 5529003

0905 321 362

 rozsa.vet.@orangemail.sk

 

Doplnok výstavného poriadku  :

Na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ je prísny zákaz používania kozmetických prípravkov na úpravu srsti / spraye,  púdre, laky /,  vyväzovanie psov na tzv. šibeniciach mimo doby nevyhnutne potrebnej na prípravu psa, stavanie psa proti psovi, tzv. hecovanie a hlasité povzbudzovanie spoza kruhu  / double handlind /.

Porušenie týchto nariadení má za následok vylúčenie psa a vystavovateľa z výstavy.

 

Potvrdenie :

Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1.januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, prípadne veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho  čísla resp. čísla mikročipu  dovezeného jedinca. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha SKJ registrovať dovezeného jedinca.

 


Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia si prosím vyžiadajte od poradcu chovu!

 

Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dna 15.11.2006 schválilo nasledovné zmeny:

Doplnenia výstavného poriadku:

Od 1.1.2007 nastupujú do sútaže o titul Vítaza plemena aj jedince z triedy veteránov ohodnotené známkou Výborný 1.
Na výstavách usporiadaných chovatelskými klubmi pod záštitou SKJ v jednom kalendárnom roku, môžu byt zadané dve cakatelstvá na slovenské šampionáty - CAC a CAJC a v prípade, že klub bude z poverenia svetového, resp. európskeho chovatelského klubu organizovat svetovú alebo európsku špeciálnu/klubovú výstavu, môže na základe požiadania SKJ povolit zadanie aj tretieho cakatelstva na slovenské šampionáty.

Platby za služby sekretariátu SKJ:

V prípade, že chovatel/žiadatel neuhradí od 1. januára 2007 poplatky za výkony plemennej knihy a sekretariátu SKJ, bude úctovaný príplatok vo výške +50,- Sk za každú zaslanú upomienku k sume, ktorú má chovatel/žiadatel uhradit.
Valné zhromaždenie SKJ schválilo na svojom zasadnutí dna 18.12.2007:

Podklady k prihláške na zápis vrhu:

od 1. mája 2007 je chovateľ povinný prikladať ku každej prihláške na zápis vrhu aj kópiu členského preukazu s platnou členskou známkou na príslušný kalendárny rok. Bez priloženej kópie členského preukazu s platnou známkou na príslušný kalendárny rok nebude vrh registrovaný.